HrvatskiEngleski
Stručni biltenMoje sutraBurza inovacijaLinkoviŽupanijski inovacijski centar
edukacija mladih - projekt "moje sutra"
.....................................................................................................................................................................................................................................

Uspjesi mladih na meðunarodnim izložbama, meðu kojima i èlanova sekcije mladih inovatora IN kluba inovatora, potaklo je rijeèki projekt edukacije mladih "Moje sutra" namijenjen prvenstveno mladima, dajuæi cjelom projektu rada s mladima jednu novu kvalitetu. Projekt je osmišljen u suradnji s Zajednicom tehnièke kulture Rijeka, a u isti su ukljuèeni UPRI Rijeka i Kino video klub Liburnija - film.

Nedostatak adekvatnog prostora limitirao je rad IN kluba i tek preseljenjem u Verdijevu 11/II stekli su se uvjeti kontinuiranog rada s mladima, njihovo praæenje i moguænost kvalitetne edukacije.

U sklopu Verdijeve 11/II na cca. 100 m2 nalazi se cijeli niz saveza i udruga koje sudjeluju u predmetnom projektu, nalaze se arhive podataka o inovacijama, inovatorima, dokumenti za voðenje postupaka priznanja prava na izum i industrijsko oblièje, "ino" baza podataka, sjedište je redakcije IN glasnika inovatora. S druge strane prostor je u sjedištu Rijeke tako da pogodan za rad s djecom kako u jutarnjim satima, tako i poslijepodne.

Na podruèju naše županije edukacija mladih u cilju stjecanja znanja iz podruèja realizacije inovacija, koji su to problemi koje inovatori trebaju riješiti i koji je stvarni put od inovacije do novog proizvoda, prema našem saznanju nije vršena. Temeljni cilj je upoznati djecu s moguænošæu kako biti uspješan realizirajuæi vlastite inovacije. Cijelo vrijeme edukacije ta misao æe se provlaèiti i sve je njoj podreðeno.

Ovaj program æe okupiti ljude razlièitih struka, a važno je spomenuti, planirani su i gosti u prezentacijama pojedinih tema, gosti - inovatori s iskustvima u plasiranju inovacija, poduzetnici koji svoje poslovanje i dobit ostvaruju baš na inovacijama. I ne samo to, veæ æe se pružiti moguænost i drugim udrugama da sudjeluju u programu.

Ovaj program ima za cilj polaznicima (mladi raznog uzrasta - ciljan uzrast su uèenici srednjih škola nižih razreda) ukazati na moguænosti pokretanja vlastitog posla na osnovu svoje inovacija, omoguæiti da realiziraju svoje inventivne ideje pod vodstvom iskusnih mentora (u poèetku težište je elektronika, robotika), a uz to da steknu i osnovna znanja iz podruèja zaštite intelektualnog vlasništva, utvrðivanja novosti tehnièkog rješenja i prijave patenata. Iduæi korak je izrada video spota (u suradnji s kino udrugom) i izrada stranice na Internetu (u suradnji s udrugom informatièara). Uz naprijed navedeno polaznici æe dobivati informacije o naèinu pokretanja vlastitog posla (kako registrirati trgovaèko društvo, što je obrt...).

Glavni su ciljevi i namjere su revitalizacija inovatorskog èlanstva, te buðenje i širenje inovatorsko-poduzetnièkog duha u mladeži. Da bi se to ostvarilo težiti æe se objedinjenju razlièitih grana tehnièke kulture u edukaciji mladih kako bi polaznici stekli osnovna znanja u materijalizaciji inovacija, zaštiti prava industrijskog vlasništva, ali i izrade video filma i na kraju osposobiti se u izradi ponude za svoju inovaciju na INTERNET-u. S druge strane želi se mlade praktièno pripremiti za ulazak u svijet poduzetništva, ukljuèiti ih u daljnja obrazovanja na nivou Hrvatske, u popularna predavanja, tribine, ali i ukljuèiti ih u pojedine konkretne projekte inovatora ili tvrtki.

Copyright © P@TENT 2005. Sva prava pridržana.