HrvatskiEngleski
Stručni biltenMoje sutraBurza inovacijaLinkoviŽupanijski inovacijski centar
županijski informacijski centar za inovacije
.....................................................................................................................................................................................................................................

Inicijativom Saveza inovatora Primorsko-goranske županije u Rijeci starta eksperimentalni projekt Županijskog inovacijskog centra (radni naziv) koji bi trebao dati odgovor na mnoga pitanja i koji bi kasnije trebao poslužiti kao model osnivanja takvih centara u drugim dijelovima Hrvatske.

U Rijeci je uoèen problem okretanja projekta inventivnog rada prema poduzetnicima, vlasnicima malih tvrtki, a na štetu inovatora koji nemaju financijske moguænosti sudjelovanja u projektima Hrvatskog saveza inovatora i koji ne mogu sufinancirati postupak zaštite svoje inovacije. To je rezultiralo izuzetnim uspjesima na meðunarodnim izložbama inovacija, ali se smanjio priliv novih inovatora i njihovo ukljuèenje u projekte. Posljedica je to želje okruženja da što veæi broj inovacija bude prepoznat kao proizvod. S druge strane, gotovo da nema mladih koji se ukljuèuju u programe organizacije inventivnog rada, pa struène službe Saveza i Udruga inovatora kadrovski stagniraju.

Državni zavod za intelektualno vlasništvo (DZIV) je prihvatio inicijativu Saveza kao nositelja aktivnosti inventivnog rada na podruèju Županije i prihvatio ga za partnera u ovom projektu. Županijski inovacijski centar u buduænosti bi trebao otkloniti uoèene nedostatke u organizaciji rada s inovatorima i omoguæiti cijelim nizom besplatnih usluga ukljuèenje u postupak zaštite svojih inovacija svakom graðaninu. Sam program Centra mnogo je širi, a Savez i DZIV æe ga zajedno uoblièiti na najbolji moguæi naèin. Sigurno da æe Ciljevi i zadaci ŽIC-a koje je izradio g. Marko Bubaš, dopredsjednik HSI biti startni materijal i da æe dati smjernice u radu ŽIC-a.

U okviru predstavljanja projekta dožupan Primorsko-goranske županije g. Boris Golob primio je visoku delegaciju Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo na èelu s Mr. Nikolom Kopèiæem i Saveza inovatora Primorsko-goranske županije na èelu s g. Darkom Rogliæem. Osim predstavljanja projekta izražena je potpora Županije ovom projektu, a lokacija u Verdijevoj 11 na drugom katu, u prostoriji Saveza, ocjenjena je idealnom za tu svrhu.

Copyright © P@TENT 2005. Sva prava pridržana.